Lekáreň pre vaše zdravie a krásu!

Lekáreň Pilulka24.sk > Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov

 

1. Spracovanie osobných údajov predávajúcim


 

Predávajúci spoločnosť HERBIA, a. s., so sídlom: Podunajská 27, Bratislava 821 06, IČO: 47 235 225, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 5371/B ako prevádzkovateľ podľa zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZnOOÚ“) (ďalej len „predávajúci“) spolu so sprostredkovateľmi vymedzenými v článku 4 tohto dokumentu „Ochrana osobných údajov“ bude spracúvať Vaše osobné údaje nasledovne:

 

1.1. Internetový predaj (e-shop):
Pri nákupe prostredníctvom e-shopu Pilulka24.sk bude predávajúci spracúvať Vaše údaje (ust. § 10 ods. 3 písm. b) ZnOOÚ) v rozsahu: titul, meno a priezvisko, adresa na doručenie tovaru vrátane PSČ, adresa na vystavenie faktúry vrátane PSČ, telefónne číslo, e-mail v IS Internetový predaj (e-shop), IS Účtovníctvo a IS Logistika predávajúceho.
 
Predávajúci bude spracúvať Vaše osobné údaje za účelom uzavretia kúpnej zmluvy, evidencie kúpnych zmlúv, faktúr a iných dokumentov, zúčtovania kúpnej ceny, vystavenia faktúry v nadväznosti na uzavretie kúpnej zmluvy, Vášho kontaktovania v záujme vybavenia, prípadnej úpravy a doručenia objednávky, a to najviac po dobu piatich rokov od posledného nákupu prostredníctvom e-shopu Pilulka24.sk.


1.2. Newsletter
Zaškrtnutím poľa „súhlasím so zasielaním informačných emailov“ dobrovoľne udeľujete súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov (ust. § 11 ZnOOÚ) v rozsahu titul, meno a priezvisko, adresa na doručenie tovaru, adresa na vystavenie faktúry, telefónne číslo, e-mail v IS Marketing predávajúceho.
 
Predávajúci bude spracúvať Vaše osobné údaje za účelom zasielania marketingových ponúk, newsletter, informácií o produktoch a produktových novinkách e-shopu Pilulka24.sk, a to najviac po dobu piatich rokov od udelenia súhlasu alebo po dobu piatich rokov od posledného nákupu prostredníctvom e-shopu Pilulka24.sk, podľa toho čo nastalo neskôr.


1.3. Vernostný program
Registráciou v e-shope Pilulka24.sk a nákupom produktov zaradených do vernostného programu e-shopu Pilulka24.sk dobrovoľne udeľujete predávajúcemu súhlas na spracovanie osobných údajov (ust. § 11 ZnOOÚ) rozsahu titul, meno a priezvisko, adresa na doručenie tovaru, adresa na vystavenie faktúry, telefónne číslo, e-mail v IS Vernostný program predávajúceho.
 
Predávajúci bude spracúvať Vaše osobné údaje za účelom poskytovania zliav a bonusov spojených s Vaším nákupom prostredníctvom e-shopu Pilulka24.sk, a to najviac po dobu piatich rokov od Vášho posledného nákupu na e shope Pilulka24.sk.
 
V záujme realizácie vernostných programov, predávajúci môže poskytnúť osobné údaje kupujúcich nasledovným osobám:
 
PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE TCHEQUIE, s.r.o., so sídlom Prosecká 851/64, 19000 Praha 9 - Prosek, vedená pri Mestskom súde v Prahe pod C 118182;
 
L´ORÉAL Slovensko s. r. o., so sídlom Nám. 1 mája 18, 811 06 Bratislava, IČO: 35 725 354, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 15344/B;
 
POMARK-MD s.r.o., so sídlom Rebarborová 41, 821 07 Bratislava, IČO: 35 840 951, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 27062/B.


1.4. Spotrebiteľské súťaže
Súťažiaci zaslaním fotografie alebo vyplnením súťažného formulára dobrovoľne udeľuje súhlas (ust. § 11 ZnOOÚ) na to, aby predávajúci spracúval osobné údaje súťažiaceho v rozsahu titul, meno a priezvisko, adresa bydliska, telefónne číslo, e-mail, fotografia v IS Spotrebiteľské súťaže predávajúceho.
 
V prípade, že sú na zaslanej súťažnej fotografii vyobrazené iné osoby ako samotný súťažiaci, súťažiaci vyhlasuje, že disponuje súhlasom dotknutých osôb vyobrazených na zaslaných fotografiách na spracovanie osobných údajov v IS spotrebiteľské súťaže predávajúceho.
 
Predávajúci bude spracúvať Vaše osobné údaje za účelom za účelom účasti súťažiaceho na spotrebiteľskej súťaži, evidencie účastníkov spotrebiteľskej súťaže, vyhodnotenia víťazov a distribúcie výhier víťazom spotrebiteľskej súťaže. Predávajúci bude spracúvať osobné údaje dotknutej osoby najviac po dobu piatich rokov od ukončenia súťaže.

 

2. Vyhlásenia predávajúceho


 

Predávajúci týmto vyhlasuje, že v súlade s ust. § 6 ods. 2 ZnOOÚ bude:

- získavať osobné údaje výlučne na vymedzený alebo ustanovený účel,

- spracúvať len také osobné údaje, ktoré svojím rozsahom a obsahom zodpovedajú účelu ich spracúvania a sú nevyhnutné na jeho dosiahnutie,

- spracúvať a využívať osobné údaje výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu, na ktorý boli zhromaždené; nebude združovať osobné údaje, ktoré boli získané osobitne na rozdielne účely,

- spracúvať len správne, úplné a podľa potreby aktualizované osobné údaje vo vzťahu k účelu spracúvania; nesprávne a neúplné osobné údaje bude blokovať a bez zbytočného odkladu ich opraví alebo doplní; nesprávne a neúplné osobné údaje, ktoré nemožno opraviť alebo doplniť tak, aby boli správne a úplné, zreteľne označí a bez zbytočného odkladu ich zlikviduje,

- spracúvať osobné údaje vo forme umožňujúcej identifikáciu dotknutých osôb počas doby nie dlhšej, ako je nevyhnutné na dosiahnutie účelu spracúvania,

- spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a konať spôsobom, ktorý neodporuje zákonu, a

- zlikviduje tie osobné údaje, ktorých účel spracúvania sa skončil.

 

3. Poučenie o Vašich právach


 

Vami udelený súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov ste oprávnený kedykoľvek odvolať a to doručením písomného oznámenia predávajúcemu. Z oznámenie musí byť jasné kto ho podáva, komu je určený a akých osobných údajov sa týka, prípadne v akej dobe po doručení oznámenia je odvolanie súhlasu účinné.
 
Ďalšie Vaše práva týkajúce sa nakladania s Vašimi osobnými údajmi (napr. právo na informácie o tom aké Vaše osobné údaje sú predmetom spracovania, právo na opravu alebo likvidáciu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov) nájdete v § 28 až 30 ZnOOÚ. V prípade záujmu o detailnejšie informácie o Vašich právach v súlade so ZnOOÚ nás kontaktujte alebo navštívte nasledovnú stránku:https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2013/122/20140415#hlava-stvrta

 

4. Sprostredkovatelia


 

Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust. § 15 ods. 1 písm. b) ZnOOÚ spracúva osobné údaje dotknutej osoby na účely uvedené v článku 1 tohto dokumentu prostredníctvom týchto sprostredkovateľov:

- Spoločnosti zabezpečujúce technické riešenie internetovej lekárne:
online42 s. r.o.
Sídlo: Úprkova 14, 811 04 Bratislava
IČO: 46860509
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro. Vložka č. 84547/B

ui 42 spol. s r.o.
Sídlo: Sibírska 62, 831 02 Bratislava
IČO: 35713003
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, vložka číslo 14226/B

- Prevádzkovateľ lekárenského informačného systému:
CCN s.r.o.
Sídlo: Mlynské nivy 48, 811 09 Bratislava
IČO: 35 972 416
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro. Vložka č. 38913/B

- Spoločnosť zabezpečujúca účtovnícke služby:
FRAMAF, s.r.o.
Sídlo: Ivánska 20, 900 45 Malinovo
IČO: 35882506
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro. Vložka č. 31386/B

- Kuriérska spoločnosť:
GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o.
Sídlo: Lieskovská cesta 13, 962 21 Lieskovec
IČO: 36 624 942
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica Oddiel Sro. Vložka č.: 9084/S


Tlačiť