Lekáreň pre Vaše zdravie a krásu!

Lekáreň Pilulka24.sk > Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov

 

1. Spracovanie osobných údajov predávajúcim


 

Predávajúci spoločnosť HERBIA, a. s., so sídlom: Podunajská 27, Bratislava 821 06, IČO: 47 235 225, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 5371/B ako prevádzkovateľ podľa zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZnOOÚ“) (ďalej len „predávajúci“) spolu so sprostredkovateľmi vymedzenými v článku 4 tohto dokumentu „Ochrana osobných údajov“ bude spracúvať Vaše osobné údaje nasledovne:

 

1.1. Internetový predaj (e-shop):
Pri nákupe prostredníctvom e-shopu Pilulka24.sk bude predávajúci spracúvať Vaše údaje (ust. § 10 ods. 3 písm. b) ZnOOÚ) v rozsahu: titul, meno a priezvisko, adresa na doručenie tovaru vrátane PSČ, adresa na vystavenie faktúry vrátane PSČ, telefónne číslo, e-mail v IS Internetový predaj (e-shop), IS Účtovníctvo a IS Logistika predávajúceho.
 
Predávajúci bude spracúvať Vaše osobné údaje za účelom uzavretia kúpnej zmluvy, evidencie kúpnych zmlúv, faktúr a iných dokumentov, zúčtovania kúpnej ceny, vystavenia faktúry v nadväznosti na uzavretie kúpnej zmluvy, Vášho kontaktovania v záujme vybavenia, prípadnej úpravy a doručenia objednávky, a to najviac po dobu piatich rokov od posledného nákupu prostredníctvom e-shopu Pilulka24.sk.


1.2. Newsletter
Zaškrtnutím poľa „súhlasím so zasielaním informačných emailov“ dobrovoľne udeľujete súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov (ust. § 11 ZnOOÚ) v rozsahu titul, meno a priezvisko, adresa na doručenie tovaru, adresa na vystavenie faktúry, telefónne číslo, e-mail v IS Marketing predávajúceho.
 
Predávajúci bude spracúvať Vaše osobné údaje za účelom zasielania marketingových ponúk, newsletter, informácií o produktoch a produktových novinkách e-shopu Pilulka24.sk, a to najviac po dobu piatich rokov od udelenia súhlasu alebo po dobu piatich rokov od posledného nákupu prostredníctvom e-shopu Pilulka24.sk, podľa toho čo nastalo neskôr.


1.3. Vernostný program
Registráciou v e-shope Pilulka24.sk a nákupom produktov zaradených do vernostného programu e-shopu Pilulka24.sk dobrovoľne udeľujete predávajúcemu súhlas na spracovanie osobných údajov (ust. § 11 ZnOOÚ) rozsahu titul, meno a priezvisko, adresa na doručenie tovaru, adresa na vystavenie faktúry, telefónne číslo, e-mail v IS Vernostný program predávajúceho.
 
Predávajúci bude spracúvať Vaše osobné údaje za účelom poskytovania zliav a bonusov spojených s Vaším nákupom prostredníctvom e-shopu Pilulka24.sk, a to najviac po dobu piatich rokov od Vášho posledného nákupu na e shope Pilulka24.sk.
 
V záujme realizácie vernostných programov, predávajúci môže poskytnúť osobné údaje kupujúcich nasledovným osobám:
 
PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE TCHEQUIE, s.r.o., so sídlom Prosecká 851/64, 19000 Praha 9 - Prosek, vedená pri Mestskom súde v Prahe pod C 118182;
 
L´ORÉAL Slovensko s. r. o., so sídlom Nám. 1 mája 18, 811 06 Bratislava, IČO: 35 725 354, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 15344/B;
 
POMARK-MD s.r.o., so sídlom Rebarborová 41, 821 07 Bratislava, IČO: 35 840 951, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 27062/B.
 
S&D Pharma SK s.r.o., so sídlom Farebná 32, 821 05 Bratislava, IČO: 43 769 926, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 48417/B
 
DELTA MEDICAL s. r. o., so sídlom Holíčska 3079/14, 851 05 Bratislava, IČO: 46 334 971, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 76470/B

 

 
1.4. Spotrebiteľské súťaže
Súťažiaci zaslaním fotografie alebo vyplnením súťažného formulára dobrovoľne udeľuje súhlas (ust. § 11 ZnOOÚ) na to, aby predávajúci spracúval osobné údaje súťažiaceho v rozsahu titul, meno a priezvisko, adresa bydliska, telefónne číslo, e-mail, fotografia v IS Spotrebiteľské súťaže predávajúceho.
 
V prípade, že sú na zaslanej súťažnej fotografii vyobrazené iné osoby ako samotný súťažiaci, súťažiaci vyhlasuje, že disponuje súhlasom dotknutých osôb vyobrazených na zaslaných fotografiách na spracovanie osobných údajov v IS spotrebiteľské súťaže predávajúceho.
 
Predávajúci bude spracúvať Vaše osobné údaje za účelom za účelom účasti súťažiaceho na spotrebiteľskej súťaži, evidencie účastníkov spotrebiteľskej súťaže, vyhodnotenia víťazov a distribúcie výhier víťazom spotrebiteľskej súťaže. Predávajúci bude spracúvať osobné údaje dotknutej osoby najviac po dobu piatich rokov od ukončenia súťaže.

 

2. Vyhlásenia predávajúceho


 

Predávajúci týmto vyhlasuje, že v súlade s ust. § 6 ods. 2 ZnOOÚ bude:

- získavať osobné údaje výlučne na vymedzený alebo ustanovený účel,

- spracúvať len také osobné údaje, ktoré svojím rozsahom a obsahom zodpovedajú účelu ich spracúvania a sú nevyhnutné na jeho dosiahnutie,

- spracúvať a využívať osobné údaje výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu, na ktorý boli zhromaždené; nebude združovať osobné údaje, ktoré boli získané osobitne na rozdielne účely,

- spracúvať len správne, úplné a podľa potreby aktualizované osobné údaje vo vzťahu k účelu spracúvania; nesprávne a neúplné osobné údaje bude blokovať a bez zbytočného odkladu ich opraví alebo doplní; nesprávne a neúplné osobné údaje, ktoré nemožno opraviť alebo doplniť tak, aby boli správne a úplné, zreteľne označí a bez zbytočného odkladu ich zlikviduje,

- spracúvať osobné údaje vo forme umožňujúcej identifikáciu dotknutých osôb počas doby nie dlhšej, ako je nevyhnutné na dosiahnutie účelu spracúvania,

- spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a konať spôsobom, ktorý neodporuje zákonu, a

- zlikviduje tie osobné údaje, ktorých účel spracúvania sa skončil.

 

3. Poučenie o Vašich právach


 

Vami udelený súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov ste oprávnený kedykoľvek odvolať a to doručením písomného oznámenia predávajúcemu. Z oznámenie musí byť jasné kto ho podáva, komu je určený a akých osobných údajov sa týka, prípadne v akej dobe po doručení oznámenia je odvolanie súhlasu účinné.
 
Ďalšie Vaše práva týkajúce sa nakladania s Vašimi osobnými údajmi (napr. právo na informácie o tom aké Vaše osobné údaje sú predmetom spracovania, právo na opravu alebo likvidáciu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov) nájdete v § 28 až 30 ZnOOÚ. V prípade záujmu o detailnejšie informácie o Vašich právach v súlade so ZnOOÚ nás kontaktujte alebo navštívte nasledovnú stránku:https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2013/122/20140415#hlava-stvrta

 

4. Ochrana osobných údajov

 

4.1. Kupujúci na základe objednávky tovaru alebo rezervácie tovaru pre osobný odber v partnerskej lekárni poskytuje predávajúcemu svoje osobné údaje. Za osobné údaje sú podľa čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „nariadenie GDPR“) považované všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe (zákazníkovi); ktorou sa rozumie fyzická osoba, ktorú možno priamo či nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo na jeden či viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.

 

4.2. Pre účely činnosti uzavretia kúpnej zmluvy a jej splnenia alebo za účelom zaistenia rezervácie osobného odberu tovaru v lekárni, poskytuje kupujúci predávajúcemu údaje o svojom mene, bydlisku, telefónne číslo a e-mailovú adresu (ďalej len „Osobné údaje“). Meno kupujúceho a adresa jeho bydliska sú poskytované za účelom uzatvorenia kúpnej zmluvy, doručenia tovaru a vystavenia účtovného dokladu. Telefónne spojenie a e-mailová adresa sú poskytované za účelom kontaktovania kupujúceho z dôvodu podania informácie o realizácii kúpnej zmluvy a rezervácie osobného odberu. Spracovanie osobných údajov kupujúceho pre tieto účely nepodlieha v súlade s čl. 6, odst. 1, písm. b) Nariadenia súhlasu zo strany kupujúceho, nakoľko ich spracovanie je nevyhnutné pre splnenie zmluvy s kupujúcim.

 

4.3. Súhlas kupujúceho pre spracovanie Osobných údajov je nevyhnutný pre ďalšie účely, pre ktoré ich predávajúci spracováva, a ktorými sú registrácia kupujúceho do Bonus klubu Pilulka, ak sa kupujúci rozhodne do tohoto klubu registrovať, a zasielanie informácií o predávajúcom a o spoločnosti Herbia a.s., IČO: 47235225, sídlo: Podunajská 27, Bratislava, PSČ 821 06, ktorá je tzv. materskou spoločnosťou predávajúceho (vlastní 100 % podiel v spoločnosti predávajúceho) a prevádzkovateľom lekární, v ktorých môže kupujúci vykonať rezerváciu osobného odberu tovaru. Súhlas kupujúceho pre tieto účely je poskytovaný na základe žiadosti predávajúceho zaslanej e-mailom v rámci potvrdenia objednávky kupujúceho alebo pri registrácii do Bonus klubu Pilulka. Zároveň s udelením súhlasu sú kupujúcemu poskytnuté informácie v zmysle čl. 13 nariadenia GDPR súvisiace so spracovaním Osobných údajov. Z dôvodu zaistenia zasielania informácií o predávajúcom a spoločnosti Herbia a.s., ak je k tomu udelený kupujúcim súhlas, sú Osobné údaje v rozsahu meno a e-mailová adresa poskytované spracovateľom osobných údajov, ktorí podľa pokynu predávajúceho a na základe zmluvy uzatvorenej v súlade s čl. 28 nariadenia GDPR spracovávajú Osobné údaje výlučne pre tieto účely.   

 

4.4. Tzv. správcom osobných údajov je predávajúci a spoločnosť Herbia a.s., ktorí sú v postavení tzv. spoločných správcov podľa čl. 26 nariadenia GDPR s tým, že kupujúci je oprávnený vykonávať svoje práva podľa nariadenia GDPR u každého zo správcov i voči každému z nich.

 

4.5. Osobné údaje budú uchovávané najdlhšie po dobu 5 rokov od okamžiku ich poskytnutia, a to z dôvodu ich potreby v prípade uplatnenia vady zákazníkom (reklamácie) v premlčacej dobe 3 roky s rezervou 2 rokov pre prípad, že by zo strany kupujúceho došlo k podaniu súdnej žaloby voči predávajúcemu alebo zahájeniu riadenia Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv (čl. IX) alebo Slovenskou obchodnou inšpekciou (čl. 11.2).

 

4.6. Informácie podľa čl. 12 nariadenia GDPR sú kupujúcemu poskytované zaslaním tzv. informácie pre zákazníkov v súvislosti s potvrdením jeho objednávky tovaru, a ktorá je tiež zverejnená na www.pilulka.sk/gdpr .

 

4.7. Dozor nad oblasťou ochrany osobných údajov vykonáva Úrad pre ochranu osobných údajov. Slovenská obchodná inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu okrem iného dozor nad dodržovaním zákona č. 634/1992 Zb., o ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov.

 

5. Sprostredkovatelia


 

Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust. § 15 ods. 1 písm. b) ZnOOÚ spracúva osobné údaje dotknutej osoby na účely uvedené v článku 1 tohto dokumentu prostredníctvom týchto sprostredkovateľov:

- Spoločnosti zabezpečujúce technické riešenie internetovej lekárne:
online42 s. r.o.
Sídlo: Úprkova 14, 811 04 Bratislava
IČO: 46860509
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro. Vložka č. 84547/B

ui 42 spol. s r.o.
Sídlo: Sibírska 62, 831 02 Bratislava
IČO: 35713003
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, vložka číslo 14226/B

- Prevádzkovateľ lekárenského informačného systému:
CCN s.r.o.
Sídlo: Mlynské nivy 48, 811 09 Bratislava
IČO: 35 972 416
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro. Vložka č. 38913/B

- Kuriérska spoločnosť:
GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o.
Sídlo: Lieskovská cesta 13, 962 21 Lieskovec
IČO: 36 624 942
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica Oddiel Sro. Vložka č.: 9084/S


Tlačiť