PARALEN GRIP HORÚICI NÁPOJ POR 6 VRECIEK

PARALEN GRIP HORÚICI NÁPOJ POR 6 VRECIEK

Prášok na perorálnu suspenziu s citrónovou chuťou a vôňou. Úľava pri chrípke a nachladnutí. Znižuje horúčku, odstraňuje bolesť hlavy, uvoľňuje upchatý nos, odstraňuje bolesť v krku.

Mrzí nás to, produkt aktuálne nie je dostupný

Odporúčame Vám tieto podobné produkty

PARALEN GRIP HORÚICI NÁPOJ POR 6 VRECIEK

PARALEN GRIP horúci nápoj
prášok na perorálnu suspenziu
(paracetamolum, phenylephrini hydrochloridum)
 
 
Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, než začnete užívať tento liek , pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.
Vždy užívajte tento liek tak, ako je to uvedené v tejto informácii alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik.
-         Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
-         Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnika.
-         Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov.
-         Ak sa príznaky vášho ochorenia nezlepšia do 3 dní alebo ak sa zhoršia, musíte sa obrátiť na lekára.
 
V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:
1.              Čo je Paralen Grip horúci nápoj a na čo sa používa
2.              Čo potrebujete vedieť skôr ako užijete Paralen Grip horúci nápoj
3.              Ako užívať Paralen Grip horúci nápoj
4.              Možné vedľajšie účinky lieku
5.              Ako uchovávať liek Paralen Grip horúci nápoj
6.              Obsah balenia a ďalšie informácie
 
 
1.       Čo je Paralen Grip horúci nápoj a na čo sa používa
 
Paralen Grip horúci nápoj obsahuje kombináciu dvoch liečiv – paracetamolu a fenylefrínu. Paracetamol pôsobí proti bolesti a horúčke, fenylefrín uvoľňuje dýchacie cesty.
Paralen Grip horúci nápoj je určený na odstránenie príznakov chrípky a prechladnutia, vrátane horúčky, bolesti pri zápale prinosových dutín, bolesti hlavy, bolesti v hrdle a bolestí kĺbov a svalov. Pomáha tiež pri nádche, uvoľňuje upchaný nos a prinosové dutiny a tým uľahčuje dýchanie.
Liek je určený pre dospelých a mladistvých od 15 rokov.
 
 
2.       Čo potrebujete vedieť skôr, ako užijete Paralen Grip horúci nápoj
 
Neužívajte Paralen Grip horúci nápoj,
-            keď ste precitlivený (alergický) na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6),
-            keď máte ťažké ochorenie pečene alebo obličiek ,
-            keď máte vysoký krvný tlak alebo ochorenie srdca a ciev,
-            keď trpíte ochorením štítnej žľazy (zvýšenou funkciou),
-            keď máte cukrovku,
-            keď máte zelený zákal s úzkym uhlom,
-            keď trpíte zadržovaním moču,
-            keď máte nádor drene nadobličiek (feochromocytóm),
-            keď súčasne užívate niektoré lieky:
-          na liečenie depresie alebo Parkinsonovej choroby, zo skupiny inhibítorov monoaminooxidázy (MAO) alebo ste ich užívali v posledných 2 týždňoch,
-          na liečenie depresie, zo skupiny tricyklických antidepresív,
-          na vysoký krvný tlak alebo ochorenie srdca,  zo skupiny betablokátorov.
 
Ak si nie ste istý či sa vás uvedené týka, poraďte sa so svojím lekárom.
 
Upozornenia a opatrenia:
O užívaní lieku sa poraďte so svojím lekárom, ak
-         ste tehotná alebo dojčíte,
-         trpíte typom málokrvnosti nazývaným hemolytická anémia,
-         ste boli informovaný, že máte nízky počet granulocytov v krvi,
-         máte problémy s požívaním alkoholu,
-         máte zväčšenú prostatu,
-         máte Raynaudov syndróm (prejavujúci sa zmenami farby kože a pocitom chladu),
-         máte prieduškovú astmu,
-         máte nedostatok enzýmu glukózo-6-fosfát dehydrogenázy,
-         máte ochorenie pečene a obličiek,
-         užívate iné lieky (pozri časť “ Iné lieky a Paralen Griphorúci nápoj “).
 
Užívanie vyšších než odporúčaných dávok môže viesť k riziku ťažkého poškodenia funkcie pečene.
 
Deti
Liek nie je určený pre deti mladšie ako 15 rokov.
 
Iné lieky a Paralen Grip horúci nápoj
Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali resp. budete užívať ďalšie lieky, povedzte to, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.
 
Neužívajte Paralen Grip horúci nápoj, ak užívate:
-         iné lieky obsahujúce paracetamol,
-         iné lieky na chrípku a nachladnutie,
-         iné lieky na obmedzenie zdurenia sliznice nosa (dekongestíva),
-         lieky na liečbu depresie (pozri časť 2 „Neužívajte Paralen Grip horúci nápoj“).
 
O používaní lieku sa poraďte so svojím lekárom, ak užívate:
-         lieky na liečbu nevoľnosti a vracania (metoklopramid a domperidón),
-         liek na zníženie tukov v krvi (cholestyramín),
-         lieky na riedenie krvi (warfarín alebo iné kumaríny),
-         lieky na epilepsiu (glutetimid, fenobarbital, fenytoín, primidon, karbamazepín, lamotrigín),
-         rifampicín (používa sa na liečbu tuberkulózy, meningitídy a lepry)
-         zidovudín (na liečbu infekcie HIV a AIDS),
-         kyselinu acetylsalicylovú alebo iné nesteroidné protizápalové lieky,
-         lieky na vysoký krvný tlak a na poruchy srdcového rytmu,
-         lieky na liečbu migrény (ergotamín a metylsergid),
-         digoxín (používa sa na podporu činnosti srdca),
-         lieky rozširujúce cievy,
-         sympatomimetiká na liečbu upchatého nosa alebo astmy,
-         ľubovník bodkovaný (rastlinný liek používaný na liečbu depresie, poruchy spánku a pod.),
-         perorálne kontraceptíva (lieky na zabránenie počatia).
 
Paralen Grip horúci nápoj a jedlo, nápoje a alkohol
Ak sa počas liečby objavia zažívacie ťažkosti, užívajte liek spolu s jedlom. Počas liečby sa nesmú požívať alkoholické nápoje. Súčasné pitie alkoholu môže spôsobiť poškodenie pečene.
 
Tehotenstvo a dojčenie
Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, než začnete užívať tento liek.
Užívanie lieku počas tehotenstva sa neodporúča, dojčiace ženy ho môžu užívať len po výslovnom odporučení lekára.
 
Vedenie vozidla a obsluha strojov
U citlivých jedincov môže liek vyvolať závrat a tak nepriaznivo ovplyvniť aktivity vyžadujúce zvýšenú pozornosť. Neveďte vozidlá a neobsluhujte stroje, ak sa u vás vyskytne závrat.
 
Paralen Grip horúci nápoj obsahuje aspartám, sacharózu a sodík
Buďte zvlášť opatrný pri užívaní lieku Paralen Grip horúci nápoj ak trpíte fenylketonúriou. Tento liek obsahuje aspartám, ktorý je zdrojom fenylalanínu.
Paralen Grip horúci nápoj obsahuje sacharózu. Ak vám váš lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, poraďte sa so svojím lekárom skôr ako začnete tento liek užívať.
Tento liek obsahuje 5,3 mmol (121,39 mg) sodíka v jednej dávke. Toto je potrebné vziať do úvahy u pacientov dodržujúcich diétu s nízkym obsahom sodíka.
 
 
3.         Ako užívať Paralen Grip horúci nápoj
 
Vždy užívajte tento liek presne podľa pokynov uvedených v tejto písomnej informácii. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.
 
Dospelí, vrátane starších osôb a mladiství od 15 rokov: 1- až 4-krát denne obsah jedného vrecka rozpustený v pohári horúcej (nie vriacej) vody. Podľa chuti môžete osladiť medom alebo cukrom. Interval medzi jednotlivými dávkami nemá byť kratší ako štyri hodiny.
 
Neužívajte viac ako 4 vrecká počas 24 hodín.
 
Pacienti so zníženou funkciou obličiek a pečene
Pred použitím lieku sa o úprave dávkovania poraďte so svojím lekárom. Po posúdení vášho aktuálneho zdravotného stavu vám môže odporučiť zníženie dávok alebo predĺženie dávkovacieho intervalu.
Bez odporúčania lekára neužívajte Paralen Grip horúci nápoj dlhšie ako 7 dní.
Ak ťažkosti neustupujú, zhoršujú sa alebo pretrvávajú dlhšie ako 3 dni, vyhľadajte lekára a poraďte sa o ďalšom postupe.
 
Ak užijete viac lieku Paralen Grip horúci nápoj ako máte
V prípade predávkovania alebo náhodného požitia lieku dieťaťom ihneď vyhľadajte lekára, aj keď nie sú prítomné žiadne príznaky predávkovania.
 
Ak zabudnete užiť Paralen Grip horúci nápoj
Užite nasledujúcu dávku ihneď ako si spomeniete. Dodržte však odstup medzi jednotlivými dávkami minimálne 4 hodiny. Neužívajte dvojitú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.
 
Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.
 
 
4.       Možné vedľajšie účinky
 
Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Okamžite ukončite liečbu a vyhľadajte lekára, ak sa u vás objaví ktorýkoľvek z nižšie uvedených vedľajších účinkov:
-         závažné alergické reakcie s príznakmi ako sú závraty, poruchy vedomia, problémy s dýchaním, opuch jazyka a dýchacej trubice, modrá farba kože, nízky krvný tlak, atď. Veľmi zriedkavá frekvencia výskytu.
-         fialové bodky alebo škvrny na koži, pľuzgiere na koži, odlupovanie kože, (vysoká) horúčka, bolesti kĺbov a/alebo zápal očí (Stevensov-Johnsonov syndróm/toxická epidermálna nekrolýza). Veľmi zriedkavá frekvencia výskytu.
 
Vedľajšie účinky sú uvedené nižšie, podľa frekvencie výskytu:
 
Časté (u 1-10 zo 100 liečených):
-         bolesti hlavy, závraty, nespavosť.
 
Zriedkavé (vyskytujúce sa u menej ako 1 z 1000 pacientov):
-         nevoľnosť, nepokoj.
 
Veľmi zriedkavé (vyskytujúce sa u menej ako 1 z 10 000 pacientov):
-         poruchy krvotvorby (zmeny v krvnom obraze, napr. zníženie počtu bielych krviniek a krvných doštičiek. Poruchy krvi môžu mať nasledovné príznaky: bezbolestné guľaté a tvarovo určené fialové škvrny na koži, niekedy sa zoskupujú do väčších plôch, krvácanie z ďasien, krvácanie z nosa alebo podliatiny, zvýšená náchylnosť k infekciám, únava, bolesť hlavy).
-         kožné reakcie z precitlivenosti (zahŕňajúce vyrážku, náhly výskyt opuchov vyskytujúcich sa v tkanive pod povrchom kože),
-         sipot, ťažkosti s dýchaním
-         poruchy funkcie pečene a obličiek,
-         veľmi rýchly a nepravidelný tep srdca, zvýšený krvný tlak,
-         vracanie, hnačka.
 
Neznáme (z dostupných údajov):
-         bolesť očí, pichanie v očiach, rozmazané videnie, poruchy citlivosti alebo neznášanlivosť svetla,
-     akútny glaukóm s uzavretým uhlom (náhle rozmazané videnie, silná bolesť očí alebo        neznášanlivosť svetla,  kruhy okolo svetelných zdrojov),
-     zmenený tep srdca (zrýchlený alebo nepravidelný).
 
Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov.
 
 
5.       Ako uchovávať Paralen Grip horúci nápoj
 
Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.
Uchovávajte pri teplote do 25 ºC v pôvodnom obale na ochranu pred vlhkosťou.
 
Neužívajte Paralen Grip horúci nápoj po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na označení obalu (EXP). Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.
 
Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.
 
 
6.       Obsah balenia a ďalšie informácie
 
Čo Paralen Grip horúci nápoj obsahuje
Liečivá sú paracetamolum (paracetamol) 650 mg a  phenylephrini hydrochloridum (fenylefríniumchlorid) 10 mg v jednom vrecku.
Ďalšie zložky sú: sacharóza, trinátriumcitrát, kyselina citrónová, kyselina vínna, prírodná citrónová aróma v prášku, aspartám, citrónová aróma v prášku, kyselina askorbová, povidón 25, farbivo z podzemku kurkumy dlhej.
 
Ako vyzerá Paralen Grip horúci nápoj a obsah balenia
Paralen Grip horúci nápoj je krémový žltobiely prášok s citrónovou chuťou a vôňou, balený vo vreckách z papiera s nánosom lesklej živice, s AL/PE fóliou.
Vrecká sa vkladajú spolu s písomnou informáciou pre používateľov do papierovej škatuľky.
 
Veľkosť balenia: 5, 6, 10 alebo 12 vreciek.
Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.
 
Držiteľ rozhodnutia o registrácii
Zentiva, k.s., Praha, Česká republika
 
Ak potrebujete akúkoľvek informáciu o tomto lieku, kontaktujte, prosím, miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii:
ZENTIVA, a.s.
Einsteinova 24
851 01 Bratislava
Tel: +421 2 33 100 100
 
 
Táto písomná informácia pre používateľov bola aktualizovaná v januári 2013.
EAN: 8594739214293
Cesta podania: Do ústnej dutiny - neprehĺta sa
Forma: Prášok
Pre: Pre dospelých
Režim výdaja: Liečivé prípravky bez lekárskeho predpisu
Originálny názov: PARALEN GRIP HORÚICI NÁPOJ POR 6 VRECIEK
Skladom u dodávateľa Zajtra môžete mať možnosti doručenia
EAN: 8594739214293
Cesta podania: Do ústnej dutiny - neprehĺta sa
Forma: Prášok
Pre: Pre dospelých
Režim výdaja: Liečivé prípravky bez lekárskeho predpisu
Originálny názov: PARALEN GRIP HORÚICI NÁPOJ POR 6 VRECIEK
Skladom u dodávateľa Zajtra môžete mať možnosti doručenia